Leievilkår

Leievilkår

1. BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depotet.
Leietiden beregnes for virkedager med 5 dagers uke, dog har noe av utstyret minimums leie på 1-uke, stillas pr. påbegynt uke. Det betales ikke leie for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. Kalenderdager beregnes på alt ikke maskinelt utstyr ansett om det er helligdag eller virkedag. Er månedsleie avtalt, beregnes denne etter 21 virkedager. Driftsstans forårsaket normal slitasje, som utgjør mer enn 10% av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. (Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag). Brukes utstyret 2 eller 3 skift pr. døgn, økes leien med 50% respektive 100%.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleierens depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer-omkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleieren vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for leietakers regning. Hvis aktuell maskin som er ønsket å leie ikke er inne eller driftsklar vil utleier levere tilsvarene maskin/objekt med samme eller høyere løftekapasitet, løftehøyde og funksjon til samme pris.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER
Inkludert i leien er følgende ytelser:

Leietakeren dekker separat:

4. ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER
ANSVAR

Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre 3. mann.

FORSIKRING

Utstyret er forsikret via utleieren med følgende dekning:

Skader eller tyveri må dekkes i sin helhet av leier.

Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring

SKADE

Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skaden begrenses.

PREMIE

Premien for forsikring belastes leietaker med minimum kr. 40,- maksimum 5% av brutto leiebeløp.

EGENANDEL VED SKADE

Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normalt bruk og elde. Leieobjektet er forsikret. Egenandel betales av leietaker. Egenandelen beregnes i henhold til firma-privat.

Registrerte firma/Foretak: Kr. 25 000,-

Private: Kr. 15 000,-

Stillas og bygg utstyr er ikke forsikret og må betales i sin helhet ved skade også under transport. Egenandel kan avvike kryssleie fra andre utleiere. Alle skader lavere enn egenandel faktureres i sin helhet.

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og derfor har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leietakeren plikter å sette seg inn bruksanvisning og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse.
Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskride.
Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er oppgitt i prislisten forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette., og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batterier etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

6. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret.

7. BETALINGSBETINGELSER
Om ikke annet er forhåndsavtalt, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager. Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr. påbegynt måned. Leieavtaler med kontokunder faktureres etterskuddsvis, med leietid over 1 mnd. varighet faktureres etterskuddsvis siste virkedag i måneden. Andre kunder faktureres forskuddsvis for leieperioden.

8. OPPSIGELSER, HEVING
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdag varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelse vilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. ANSVARSBEGRENSNING
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan dermed ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukere av utstyret eller 3. mann.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.